بگیر این دل بی ملالی که دارمنگیر از من این شور و حالی که دارمتو دشتی که در پیچ و تابت رهایندغزل های همچون غزالی که دارمبه اوج تو حق تصرف نداردپر مرغ عشق خیالی که دارمصدا میزنم نیمه شبها سحر هاتو را بین اشعار لالی که دارمسکوت مرا با خودت همنشین کنجدایم کن از قیل و قالی که دارمتو آن سایه ی لایزالی که داریبه زیر پرت نو نهالی که دارمتو زیباترین پاسخ سرنوشتیبه این بی نهایت سوالی که دارممسیری به وصلت ندارم ولی منخوشم با همین احتمالی که دارمتو خوش باش با عاشقانی که داریمنو اشتیاق وصالی که دارم
متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر
ببار حضرت باران که تشنه ی آبم
اینجا محل تبلیغات شماست...
بگیر این دل بی ملالی که دارم
نویسنده حسین محسنات در دوشنبه 31 شهريور 1393 | نظرات()

بگیر این دل بی ملالی که دارم
نگیر از من این شور و حالی که دارم

تو دشتی که در پیچ و تابت رهایند
غزل های همچون غزالی که دارم

به اوج تو حق تصرف ندارد
پر مرغ عشق خیالی که دارم

صدا میزنم نیمه شبها سحر ها
تو را بین اشعار لالی که دارم

سکوت مرا با خودت همنشین کن
جدایم کن از قیل و قالی که دارم

تو آن سایه ی لایزالی که داری
به زیر پرت نو نهالی که دارم

تو زیباترین پاسخ سرنوشتی
به این بی نهایت سوالی که دارم

مسیری به وصلت ندارم ولی من
خوشم با همین احتمالی که دارم

تو خوش باش با عاشقانی که داری
منو اشتیاق وصالی که دارم

تعداد بازديد : 421
طراحی و کدنویسی : ثامن تم
Template By : Samentheme.ir