محمد هستی روح الامین استمحمد مالک خلد برین استهمه ظاهر همه باطن خود اوستمحمد اولین و آخرین استخدا را می توان در چهره اش دیدسرا پایش لبالب از یقین استمناجاتش به گوش کوه نور استجمال او جمال والعارفین استبود اعجاز او قرآن ناطقکلامش شرح قرآن مبین استقمر شد نیم چون در ملک هستینگاهش ماه تابان زمین استقیامت جلوه ی عشق است و معشوقمحمد عشق رب العالمین استقیام او قیامت کرد بر پامقامش در دو عالم بی قرین استبگفتا در غدیر خم به عالمعلی تنها امیرالمومنین استبیا دل را به جایی غیر مسپارفقط حیدر امام المتقین استاگر…
متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر
ببار حضرت باران که تشنه ی آبم
اینجا محل تبلیغات شماست...
رسول خاتم(ص)
نویسنده حسین محسنات در پنجشنبه 28 آذر 1392 | نظرات()

محمد هستی روح الامین است

محمد مالک خلد برین است


همه ظاهر همه باطن خود اوست

محمد اولین و آخرین است


خدا را می توان در چهره اش دید

سرا پایش لبالب از یقین است


مناجاتش به گوش کوه نور است

جمال او جمال والعارفین است


بود اعجاز او قرآن ناطق

کلامش شرح قرآن مبین است


قمر شد نیم چون در ملک هستی

نگاهش ماه تابان زمین است


قیامت جلوه ی عشق است و معشوق

محمد عشق رب العالمین است


قیام او قیامت کرد بر پا

مقامش در دو عالم بی قرین است


بگفتا در غدیر خم به عالم

علی تنها امیرالمومنین است


بیا دل را به جایی غیر مسپار

فقط حیدر امام المتقین است


اگر با اهل بیتم دوست باشی

خدا بهرت امان الخائفین است


اگر دشمن شدی در روز محشر

حسابت با کرام الکاتبین است

تعداد بازديد : 436
طراحی و کدنویسی : ثامن تم
Template By : Samentheme.ir